Kumpletong listahan ng publikasyon ng Bahay Saliksikan ng Kasaysayan
 

1)    Ocampo, Nilo.  Katutubo, Muslim, Kristyano: Palawan, 1621-1901.  Kolonya, Alemanya: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan (BAKAS), 1985.

2)    Veneracion, Jaime.  Kasaysayan ng Bulakan.  Kolonya, Alemanya: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan (BAKAS), 1986.

3)    Alaras, Consolacion.  Pamathalaan: Ang Pagbubukas sa Tipan ng Mahal na Ina.  Kolonya, Alemanya: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan (BAKAS), 1988.

4)    Salazar, Zeus (patnugot).  Ang P/Filipino sa Agham Panlipunan at Pilosopiya.  Manila: Kalikasan Press, 1991.

5)    Lorenzo-Abrera, Ma. Bernadette.  Ang Numismatika ng Anting-Anting.  Quezon City: UP Bahay Saliksikan ng Pilipinolohiyang Simulain (BSPS), Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan (BAKAS), Programang Kaalamang Bayan at Tanggapan ng Dekano, UP Dalubhasaan ng Agham Panlipunan at Pilosopiya, 1992.

6)    Abrera, Ma. Bernadette at Dedina Lapar (mga patnugot).  Paksa, Paraan at Pananaw sa Kasaysayan.  Quezon City: UP Departamento ng Kasaysayan, UP Lipunang Pangkasaysayan (LIKAS) at Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan (BAKAS), 1992.

7)   Salazar, Zeus.  Kasaysayan ng Pilipinas: Isang Balangkas.  Quezon City: UP Departamento ng Kasaysayan, 1993.

8)   Salazar, Zeus, Dante Ambrosio, Enrico Azicate at Monico Atienza.  Agosto 29-30, 1896: Ang Pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila.  Quezon City: Miranda Bookstore, 1994.  Binagong edisyon, 1995.

9)   Salazar, Zeus, Edward Yulo, at Atoy Navarro.  Talaarawan 1996; Handog sa Sentenaryo; Himagsikang 1896.  Quezon City: Miranda Bookstore, 1995.

10)  Yulo, Edward, Salome Quijano, at Tonney Calimag (mga patnugot).  Pagsasanay sa Historiograpiya 1994-1995.  Mandaluyong: Palimbagang Kalawakan, 1995.

11)  Salazar, Zeus, Edward Yulo, at Atoy Navarro.  Talaarawan 1997; Digma ng mga Anak ng Bayan; Himagsikang 1897.  Mandaluyong City: Palimbagang Kalawakan, 1996.

12)  Navarro, Atoy, Mary Jane Rodriguez, at Vicente Villan (mga patnugot).  Pantayong Pananaw: Ugat at Kabuluhan; Pambungad sa Pag-aaral ng Bagong Kasaysayan.  Mandaluyong City: Palimbagang Kalawakan, 1997.  Binagong edisyon, Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2000.

13)  Salazar, Zeus.  Ang ‘Real’ ni Bonifacio Bilang Teknikang Militar sa Kasaysayan ng Pilipinas.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 1.  Mandaluyong City: Palimbagang Kalawakan, 1997.

14)  Salazar, Zeus.  Si Andres Bonifacio at ang Kabayanihang Pilipino.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 2.  Mandaluyong City: Palimbagang Kalawakan, 1997.

15)  Salazar, Zeus.  The Malayan Connection: Ang Pilipinas sa Dunia Melayu.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1998.

16)  Kimuell-Gabriel, Nancy.  Ang Timawa sa Kasaysayang Pilipino.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 3.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

17)  Reyes, Portia.  Ang Himagsikang Pilipino sa mga Pahayagang Aleman.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 5.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

18)  Rodriguez, Mary Jane.  Ang Kababaihan sa Himagsikang Pilipino.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 7.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

19)  Salazar, Zeus.  Ang Babaylan sa Kasaysayan ng Pilipinas.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 4.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

20)  Salazar, Zeus.  Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng Kasaysayan. Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 6.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

21)  Salazar, Zeus.  Wika ng Himagsikan, Lengguwahe ng Rebolusyon: Mga Suliranin ng Pagpapakahulugan sa Pagbubuo ng Bansa. Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 8.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 1999.

22)  Paluga, Myfel Joseph.  ‘Araw’ at ‘Gahum’ ng New Israel sa Mindanao; Isang Pag-aaral sa Sekta ng Moncado Alpha and Omega sa Perspektibang Historiko-Kultural. Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 9.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2000.

23)  Salazar, Zeus (patnugot at tagasalin).  Karl Marx at Friedrich Engels; Manifesto ng Partido Komunista.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 10.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2000.

24)  Navarro, Atoy.  Ang Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan, Kaparaanan, Pagsasakasaysayan.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 11.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2000.

25)  Salazar, Zeus.  Mga Tula ng Pag-iral at Pakikibaka: Salin at Akda.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2001.

26)  Salazar, Zeus (patnugot).  Sikolohiyang Panlipunan-at-Kalinangan: Panimulang Pagbabalangkas ng Isang Larangan.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2004.

27)  Salazar, Zeus.  Liktao at Epiko: Ang Takip ng Tapayang Libingan ng Libmanan, Camarines Sur. Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2004.

28)  Salazar, Zeus. Kasaysayan ng Kapilipunuhan: Bagong Balangkas. Quezon City: Bagong Kasaysayan, 2004.

29)  Flores, Ma. Crisanta.  Ideolohiyang Anacbanua: Pagtatakda ng Baley/Sentro ng Doxa at Kamalayang Makabansa sa Kasaysayan at Panitikan ng Pangasinan.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 13.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2006.

30)  Isorena, Efren.  Ang Sakayan sa Pagbubuo ng Banua: Pandan, 1174-1948.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 14.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2006.

31)  Rodriguez, Mary Jane.  Ang Dalumat ng Bayan sa Kamalayan at Kasaysayang Pilipino.  Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 15.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2006.

32)  Salazar, Zeus.  Ang Pilipinong “Banua”/“Banwa” sa Mundong Melano-Polynesiano.  Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2006.

33)  Salazar, Zeus, Sharon Maminta, Atoy Navarro, at Lars Raymund Ubaldo.  ASYA: Kasaysayan at Kabihasnan.  Quezon City: Abiva Publishing House, Inc., 2010.

34)  Ocampo, Nilo.  Kristong Pilipino: Pananampalataya kay Jose Rizal.  Quezon City: Bagong Kasaysayan, 2011.

35)  Reyes, Portia.  Panahon at Pagsasalaysay ni Pedro Paterno, 1858-1911: Isang Pag-aaral sa Intelektuwalismo.  Quezon City: Bagong Kasaysayan, Inc. at VIBAL Publications, Inc., 2012.

36)  Lasco, Lorenz at Jaime Tiongson (mga patnugot).  Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal.  Tomo 1, Bilang 1, Setyembre 2012.

37)  Navarro, Atoy at Adonis Elumbre (mga patnugot).  Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal; Araling Kabanwahan, Kasaysayang Kabanwahan, at Araling Timog Silangang Asya. Tomo 1, Bilang 2, Setyembre 2012.

38)  Tiongson, Jaime, Zeus Salazar, Ma. Carmen Peñalosa, Grace Barretto-Tesoro, Donna Arriola, Michael Armand Canilao, Michael Charleston Chua, Nancy Kimuell-Gabriel, Elle Lim, Anna Carla Pineda, Joan Tara Reyes, Luciano Santiago, Lars Raymund Ubaldo, at Timothy James Vitales.  Ang Saysay ng Inskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna.  Quezon City: Bagong Kasaysayan, Inc. at Pila, Laguna: Pila Historical Society Foundation, Inc., 2013. 

39)  Villan, Vicente at Kristoffer Esquejo (mga patnugot).  Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal; Sakayan, Sining, at Wika noong Ika-17 at Ika-18 Siglo.  Tomo 2, Bilang 1, Setyembre 2013.

40)  Elumbre, Adonis at Kerby Alvarez (mga patnugot).  Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal; Kasaklawan ng mga Larangan sa Bagong Kasaysayan: Buhay, Bayan, at Kabanwahan.  Tomo 3, Bilang 1, Agosto 2014.

41)  Kimuell-Gabriel, Nancy at Jely Galang (mga patnugot).  Saliksik: Saysay ng Salaysay E-Journal; Andres Bonifacio: Kapookan, Kaisipan, at Kabayanihan.  Tomo 3, Bilang 2, Nobyembre 2014.

42)  Reyes, Portia (patnugot).  Towards a Filipino History: A Festschrift for Zeus Salazar.  Quezon City: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan/Bagong Kasaysayan, Inc. (BAKAS), 2015.

43)  Navarro, Atoy, Mary Jane Rodriguez-Tatel, at Vicente Villan (mga patnugot).  Pantayong Pananaw: Pagyabong ng Talastasan; Pagbubunyi kay Zeus A. Salazar; Tomo I: Araling Pangkapaligira, Pilipinolohiya, Sikolohiyang Pilipino, Pilosopiyang Pilipino, at Araling Kabanwahan.  Quezon City: Bahay-Saliksikan ng Kasaysayan/Bagong Kasaysayan, Inc. (BAKAS), 2015.

 Tinipon ni Atoy M. Navarro, 2011-2015

Nilo S. Ocampo
Katutubo, Muslim,
Kristiyano: Palawan
1621-1901 (1985)
 

Jaime B. Veneracion Kasaysayan ng Bulakan (1986)

Consolacion R. Alaras
PAMATHALAAN: Ang
Pagbubukas sa Tipan
ng Mahal na Ina (1988)
Z. A. Salazar (pat.)
Ang P/Filipino
sa AghamPanlipunan
at Pilosopiya (1991)
Ma. Bernadette L. Abrera atDedina A. Lapar
(mga pat.),
Paksa, Paraan at Pananaw saKasaysayan
(1993)
Labing-isang isyu ng mga monograf ng Bagong Kasaysayan.  Mga Pag-aaral sa Kasaysayan ng Pilipinas.
123456

BAHAY DAGITAB NG BAHAY SALIKSIKAN NG KASAYSAYAN : BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS), Incorporated.
PO Box 366, UP Campus, Diliman, Lunsod Quezon, Pilipinas
Unit 2, No. 35A Escaler St., Loyola Heights, Lunsod Quezon, Pilipinas
Telefax 927-2396 E-mail: carmen_penalosa@yahoo.com